Integrale geboortezorg

  

INCAS-1

De INCAS-onderzoeken gaan over integrale geboortezorg. In het INCAS-1 onderzoek (december 2011-februari 2013) zijn bevorderende en belemmerende factoren voor de integratie van geboortezorg en de implementatie hiervan onderzocht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van vijf onderzoeksmethoden:

- dossieronderzoek van 600 vrouwen die tijdens de baring verwezen zijn;
- economische evaluatie op basis van het dossieronderzoek;
- (Delphi-)vragenlijst onder een panel van 50 experts in de geboortezorg;
- interviews met 18 gynaecologen en verloskundigen;
- online vragenlijst onder 423 gynaecologen en verloskundigen.

De uiteindelijke bevindingen van het INCAS-1 onderzoek laten zien dat een integraal zorgmodel tijdens de zwangerschap en baring bestaat uit een model waarbij maximale continuïteit van zorg wordt gegarandeerd. Hierbij zijn de gezondheid en het welbevinden van de cliënt leidend. De zorg in een integraal zorgmodel is bij voorkeur georganiseerd in teams van verloskundige zorgverleners die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg aan de cliënt en haar partner. De zorg kan worden uitgevoerd op basis van professionele en financiële autonomie, al dan niet georganiseerd vanuit één organisatie en met gebruik van een elektronisch dossier. Daarbij komt uit het onderzoek naar voren dat er ruimte is voor een verloskundig zorgsysteem waarin de eerstelijns verloskundigen meer zorg-continuïteit bieden aan hun cliënten. Gezien uiteenlopende meningsverschillen wat betreft de vorm van integrale zorg is het aanbevolen om een implementatiemethode te gebruiken waarbij expliciet aandacht is voor verwachte issues (bijv. structurele en culturele problematiek) en regionale omstandigheden. Het INCAS-2 onderzoek focust zich hierop.