Integrale geboortezorg

  

Onderzoeksopzet INCAS-2 studie

De INCAS-2 studie bestaat uit verschillende onderdelen. De meeste van deze onderdelen vinden zowel vóór als ook na implementatie van integrale zorg plaats. 
Hieronder zal per onderdeel in het kort aangegeven worden wat deze inhoudt.

Interviews onder zorgverleners
Met behulp van ongeveer 10 korte interviews onder zorgverleners in de regio wordt onderzocht wat men van de verloskundige zorg in de regio vindt, hoe de samenwerking met andere zorgverleners wordt ervaren en wat als sterke punten en knelpunten wordt ervaren. Deze interviews leiden tot een thematische analyse van een visie op de geboortezorg van de toekomst, barrières en mogelijke acties hiervoor.

Vragenlijstonderzoek onder zorgverleners
Door middel van een vragenlijstonderzoek, onder zorgverleners betrokken bij zwangerschapszorg, wordt de tevredenheid gekwantificeerd.  

Observatieonderzoek overdracht
Onderzoekers zullen een aantal diensten meelopen in de deelnemende ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken en circa 10 overdrachten observeren. Door middel van dit observatieonderzoek wordt gekeken hoe overdrachten verlopen, welke knelpunten er zijn, hoe hier mee omgegaan wordt en hoe deze opgelost worden. Daarbij wordt ook gekeken wat de succes- en faalfactoren zijn van de werkwijze binnen de (nieuwe) zorgpaden.

Vragenlijstonderzoek onder cliënten
Aan de hand van een vragenlijst wordt onderzocht hoe cliënten de zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraambed ervaren hebben. 

Focusgroepen en interviews onder cliënten
Het cliëntenperspectief wordt ook onderzocht door middel van focusgroepen en interviews met cliënten. Hierin staan de ervaring van de cliënten met de huidige zorgverlening en welke zorgaspecten voor hen belangrijk zijn centraal. 

Tijdschrijven
Voor de economische evaluatie van de INCAS-2 studie wordt door alle zorgverleners van de verschillende beroepsgroepen een week lang bijgehouden hoeveel tijd besteed wordt aan cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden taken. Naast dit tijdschrijven wordt een korte algemene vragenlijst over tijdsbesteding aan de zorgverleners voorgelegd.  

Dossieronderzoek
Een ander onderdeel van de economische evaluatie is het dossieronderzoek. Aan de hand van geselecteerde indicaties wordt data uit dossiers van cliënten geëxtraheerd. Er worden gegevens verzameld over zwangerschap, baring en kraamperiode.

Eyeopener sessies
Gedurende de gehele INCAS-2 studie worden, wanneer daar behoefte aan is, eyeopener sessies gehouden. Dit zijn bijeenkomsten voor alle pilotregio's met het bevorderen van het uitwisselen van ervaringen als doel. De sessies vinden plaats met afgevaardigden vanuit de pilotregio's.

Halfjaarlijkse reflectiesessies
De informatie en analyses van bovenstaande onderdelen worden aan de betrokken zorgverleners voorgelegd, besproken en gestructureerd in halfjaarlijkse reflectiesessies, waarin de dynamische leeragenda centraal staat. Het doel van deze sessies is het ontwikkelen van concrete actieplannen op basis van de evaluatieresultaten, waardoor knelpunten worden aangepakt en de visie op optimale integrale geboortezorg weer een stap dichterbij komt.