Integrale geboortezorg

  

Reflexive Monitoring in Action

Gedurende het gehele project wordt Reflexive Monitoring in Action (RMA) toegepast. Dit heeft tot doel kennisintegratie in en tussen de pilotprojecten te verbeteren en zodoende onderzoek en implementatie met elkaar te verbinden. Daarbij biedt RMA de mogelijkheid om snel te kunnen reageren op procesmatige, inhoudelijke en structurele barrières en mogelijkheden. De verwachting is dat het integreren van de verloskundige zorg zal stuiten op structurele problematiek (bijv. taakherschikking en financiering), maar ook culturele problematiek (bijv. interpretatie van wat goede geboortezorg is; een meer fysiologische benadering vs. een meer pathologische benadering van zwangerschap en geboorte). Het implementatieproces zal naar alle waarschijnlijkheid daarom complex en onvoorspelbaar zijn; verschillende betrokkenen zullen verschillende belangen benadrukken en op verschillende manieren kennis waarderen.

Hierop vooruitlopend kiezen wij in INCAS-2 voor RMA. RMA is specifiek ontwikkeld om richting te geven aan complexe initiatieven, zoals integrale geboortezorg.

RMA is een vorm van actieonderzoek waarin het faciliteren van leren tussen de verschillende betrokkenen in het implementatieproces centraal staat. Met daarbij als doel te anticiperen en reageren op huidige en verwachte problematiek in het project. RMA gaat uit van veranderprocessen die starten vanuit een thema (binnen INCAS-2 is dat 'integrale geboortezorg') waarbij veranderingen worden gepland en actie wordt ondernomen. Tegelijkertijd worden veranderingen geobserveerd en wordt hierop gereflecteerd. Wanneer nodig worden op basis hiervan nieuwe plannen gemaakt en start de cyclus opnieuw; zie figuur 1 hieronder.

Figuur 1 Reflexive Monitoring in Action


Tijdens deze cycli is het van belang dat opgedane formele kennis (zoals hieronder beschreven bij de nulmeting en evaluatie), alsmede expert kennis van betrokkenen in het initiatief (zorgprofessionals en cliënten) wordt gegenereerd en gedocumenteerd. Dit vormt de basis voor reflectie en eventuele aanpassingen.  
 

Figuur 2 Dynamische Leer-Agenda


Uit de tool-box van RMA wordt gekozen voor de Dynamische Leer-Agenda (DLA) en periodieke reflectiesessies. De DLA richt zich op het systematisch registreren van problemen (inhoudelijk, structureel, procesmatig) tijdens de implementatie van het pilotproject in de vorm van leervragen. Leervragen bevatten een visie en een dilemma, die de onderliggende principes en waardes van persistente problemen zichtbaar maken. De onderzoekers ondersteunen de professionals bij het formuleren van leervragen en oplossingen en bij de implementatie van nieuwe vormen van zorg en de evaluatie van deze zorg. Dit gebeurt op het niveau van de pilotprojecten. De DLA wordt opgesteld door professionals in de regio samen met een onderzoeker bij aanvang van het project en wordt formeel elke zes maanden bijgewerkt tijdens een discussiebijeenkomst met alle betrokkenen. In deze leergerichte bijeenkomsten wordt er zowel op de inhoud als het proces van de implementatie door de betrokkenen gereflecteerd en worden gezamenlijk nieuwe plannen gemaakt. Daarbij wordt geformuleerd of en hoe deze vragen zijn  aangepakt. Tevens zullen tussen de pilotprojecten leersessies (reflectie workshops) worden georganiseerd, waarbij gemeenschappelijke vragen worden geadresseerd.