Integrale geboortezorg

  

De INCAS-2 studie


Wat is het doel van de INCAS-2 studie?

Het Nederlandse verloskundig zorgsysteem wordt gekenmerkt door een scheiding tussen eerstelijns en tweedelijns geboortezorg. Eerstelijns verloskundige zorgverleners zijn de verloskundige, de huisarts en de kraamverzorgende. Tweedelijns verloskundige zorgverleners zijn de gynaecoloog, de (klinisch) verloskundige en de obstetrie en gynaecologie (O&G) verpleegkundige in het ziekenhuis.
Er is toenemende behoefte onder cliënten en verloskundige zorgverleners om de samenwerking tussen deze twee lijnen meer te integreren en zodoende te komen tot integrale zorg.

Onder integrale zorg wordt verstaan: zorg die lijnoverstijgend is en rondom de cliënt georganiseerd is. Hiermee wordt bedoeld dat zorgverleners uit de twee verschillende lijnen zich aan de zorgvraag van de cliënt aanpassen, in plaats van andersom. Een betere samenwerking tussen zorgverleners kan ervaringen van vrouwen rondom de bevalling verbeteren, mogelijk ongunstige geboorte-uitkomsten voorkomen, onnodige medische ingrepen tegengaan en gevolgen als hogere kosten van de gezondheidszorg beperken.

Integrale zorg heeft dus als doel om de geboortezorg in Nederland te verbeteren, waarbij de cliënt centraal gesteld wordt en de continuïteit van zorg wordt beschermd. Dit zal vervolgens de cliënttevredenheid rondom de geboortezorg verhogen.

 

Wat betekent dit voor u?

Via uw verloskundige zorgverlener kunt u gevraagd worden deel te nemen aan een onderdeel van de INCAS-2 studie. U krijgt dan een informatiebrief en een toestemmingsformulier.

Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven of u toestemming geeft voor deelname aan een vragenlijstonderzoek, over hoe u de zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraambed heeft ervaren, én of u toestemming geeft voor het opvragen van gegevens bij Perined (Perinatale Registratie Nederland) over uw zwangerschap, bevalling en kraambed.

Tot slot wordt een klein aantal vrouwen benaderd voor deelname aan een focusgroep of interview, over de ervaring met de huidige zorgverlening en welke zorgaspecten belangrijk zijn.

 

Voorbeeld informatiebrief INCAS-2

Voorbeeld toestemmingsformulier INCAS-2